fbpx

Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

W zależności, z którą spółką nawiązujesz kontakt lub współpracę Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • Fabryka Mebli „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 • FORTE Brand sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 • Tanne Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 • DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 • Antwerp FP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50, lok. 515, 00-695 Warszawa;
 • Specific sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok;

(dalej jako: „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych lub skorzystać ze swoich praw. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym zgłoszenia chęci realizacji przysługujących przepisami praw mailowo pod adresem daneosobowe@forte.com.pl

 

Prawa

W zakresie przewidzianym prawem osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pozostałe informacje zostały podzielone odpowiednio do grup osób, których dane są przetwarzane:

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku umowy o pracę

Jeżeli nawiązujesz z nami współpracę na podstawie umowy o pracę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy.  Zgodnie z tym przepisem Administrator może przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Taki obowiązek prawny spoczywa na Administratorze jako pracodawcy, który zobowiązany jest pozyskać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie konkretne dane osobowe.

 

W przypadku umowy innych umów

Jeżeli nawiązujesz z nami współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zgodnie z tym przepisem Administrator może przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (czyli Ciebie), przed zawarciem umowy.

W każdym przypadku możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma to miejsce wówczas, gdy:

 • przekazujesz nam więcej danych niż wymagają tego przepisy (przesyłając np. zdjęcie w CV wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku, który również stanowi dane osobowe);
 • wyrażasz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

Pamiętaj, że zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać. Nie będzie to miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. informatyczne, prawne, rekrutacyjne oraz podmioty umożliwiające publikację ogłoszeń o pracę.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będziemy przechowywać do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w zakresie danych wynikających z Kodeksu pracy) lub warunkiem zawarcia umowy (gdy nawiązujesz z nami współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować odmową podjęcia z Tobą współpracy.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW / ZLECENIOBIORCÓW / STAŻYSTÓW

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z zatrudnieniem lub podjętą współpracą, a także w związku z wykonywaniem obowiązków Administratora jako pracodawcy.

Twoje dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku umowy o pracę

Jeżeli współpracujesz z nami na podstawie umowy o pracę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi regulacjami nakładającymi na Administratora obowiązki prawne, w szczególności związane z zatrudnieniem, oraz pełnieniem funkcji płatnika podatków.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące zdrowia. Będzie to miało miejsce na przykład w przypadku potrzeby ustalenia zdolności do pracy, przetwarzania orzeczenia o niepełnosprawności lub korzystania z pomocy w ramach ZFŚS. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

 

W przypadku umowy zlecenia/o dzieło

Jeżeli współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi regulacjami nakładającymi na Administratora obowiązki prawne, w szczególności związane z pełnieniem funkcji płatnika podatków.

W każdym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. księgowe, BHP, prawne lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym (ZUS, Urząd Skarbowy). Istnieje możliwość udostępnienia ich innym spółkom z grupy Forte.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czas przechowywania danych osobowych

W przypadku umowy o pracę

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres odpowiednio 50 lub 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, w zależności czy umowę o pracę zawarto przed czy po dacie 1.01.2019.

 

W przypadku umowy zlecenia/o dzieło

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres współpracy, a następnie przez czas przedawniania roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w zakresie danych wynikających z Kodeksu pracy) lub warunkiem zawarcia umowy (gdy współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi podjęcie zatrudnienia/współpracy.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I ICH PRACOWNIKÓW

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy, a także w związku z wykonywaniem obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych oraz rachunkowych.

Jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez kontrahenta Administratora do realizacji umowy informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres email, służbowy numer telefonu. Powyższe dane osobowe pozyskaliśmy od Twojego pracodawcy, czyli naszego kontrahenta. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu utrzymywania z Tobą kontaktu na potrzeby wykonywania zawartej umowy.

W każdym przypadku Twoje dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi regulacjami nakładającymi na Administratora obowiązki prawne.

 

Jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez kontrahenta do realizacji umowy

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na utrzymywaniu kontaktu w celu realizacji umowy.

W każdym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. księgowe, prawne lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym. Istnieje możliwość udostępnienia ich innym spółkom z grupy Forte.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania umowy, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE WWW ADMINISTRATORA LUB WIADOMOŚĆ NA KONTAKTOWY ADRES E-MAIL

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi zgłoszenia skierowanego do nas za pośrednictwem maila lub formularza kontaktowego. Możliwe jest również dalsze przetwarzanie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jakim jest obsługa otrzymywanych zgłoszeń oraz zapewnienie ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. prawne, doradcze lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym. Istnieje możliwość udostępnienia ich innym spółkom z grupy Forte.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres obsługi zgłoszenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie, w którym konieczne jest zidentyfikowanie osoby – np. zgłoszenie o realizację praw.

 

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

 1. Administrator posiada profil na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Youtube lub LinkedIn.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników obserwujących te portale. Ponadto administratorem danych osobowych użytkowników Facebook oraz Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, użytkowników LinkedIn jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, a użytkowników Youtube jest Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W celu zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez tych dostawców należy zapoznać się z udostępnioną przez nich polityki prywatności.
 3. Dane osobowe użytkowników portali społecznościowych w zakresie przetwarzanym przez Administratora są przetwarzane w celu:
 • informowania użytkowników o działalności Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu swojej działalności);
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych.
 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu obserwowania naszego profilu w portalu społecznościowym, a w przypadku zadania pytania za jego pomocą – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli nie zaobserwujesz naszego konta w mediach społecznościowych lub nie napiszesz do nas za jego pomocą, nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych.